Quranın riyazi möcüzəsi

Quranın riyazi möcüzəsi

Quran göndərildiyi gündən etibarən hər dövrdə yaşayan insanların anlaya biləcəyi asan və aydın dilə malikdir. Ədəbi dilinin mükəmməlliyi, bənzərsiz üslub xüsusiyyətləri və ehtiva etdiyi üstün hikmət Quranın Allahın sözü olduğunu sübut edən ən əhəmiyyətli səbəblərindəndir. Bununla yanaşı, Quranın Allahın sözü olduğunu isbat edən bir çox əlavə möcüzəvi xüsusiyyəti var. Bunlardan biri də Quranda diqqəti cəlb edən söz təkrarlarıdır. Allah bundan 14 əsr əvvəl insanlara yol göstərici kitab olan Qurani-kərimi göndərmiş və bütün insanlığı Qurana tabe olaraq qurtuluşa çatmağa dəvət etmişdir. Ayədə də bildirildiyi kimi, Quran “…aləmlərə ancaq bir öyüd-nəsihətdir! ” (Qələm surəsi, 52)

Quran göndərildiyi gündən etibarən qiyamət gününə qədər insanlığın tək yol göstəricisi olan son İlahi kitabdır. Ancaq XX və XXI əsr texnologiyası ilə əldə etdiyimiz bəzi elmi həqiqətlərin 1400 il əvvəl Quranda bildirilməsi Quranın Allahın sözü olduğunu isbat edən çoxlu möcüzələrdən biridir. Bu xüsusiyyətlərdən biri də ”riyazi möcüzə”lərdir. Bu möcüzəyə bir nümunə isə Qurandakı bəzi söz təkrarlarının verdiyi ortaq sayları göstərmək olar. Bir-birilə əlaqədar bəzi sözlər möcüzəvi şəkildə eyni sayda təkrarlanır. Aşağıda bu cür sözlər və Qurandakı təkrarlanma sayları verilmişdir.

       “Yeddi göy” ifadəsi 7 dəfə təkrarlanır. “Göylərin yaradılışı (xəlqi-səmavat)” ifadəsi də 7 dəfə təkrarlanır.

       “Gün (yəvm)” ifadəsi tək olaraq 365 dəfə, çoxluq,  yəni “günlər (əyyam və yəvmeyn)” sözləri 30 dəfə təkrarlanır. “Ay” sözünün təkrarı isə 12-dir.

       “Bitki” və “ağac” sözlərinin təkrar sayı eynidir: 26

       “Cəza” sözü 117 dəfə çəkildiyi halda, Quran əxlaqının təməl xüsusiyyətlərindən olan “bağışlamaq” ifadəsi bu sayın 2 misli qədər, yəni 234 dəfə təkrarlanır.

       “De” sözlərini saydığımızda çıxan nəticə 332-dir. “Dedilər” sözünü saydığımızda da eyni sayı əldə edirik.

       “Dünya” sözü və “axirət” sözünün təkrarlanma sayı da eynidir: 115

       “Şeytan” sözü Quranda 88 dəfə keçir. “Mələk” sözünün təkrar sayı da 88-dir.

       “İman” və “küfr” sözləri Quranda 25 dəfə təkrarlanır.

       “Cənnət” və “cəhənnəm” sözü də eyni sayda təkrarlanır: 77

       “Zəkat” sözü Quranda 32 dəfə təkrarlanarkən, “bərəkət” sözünün təkrarlanma sayı da 32-dir.

       “Yaxşılar (əbrar)” 6 dəfə təkrarlandığı halda, “pislər (fuccar)” sözü isə düz yarısı qədər, yəni 3 dəfə keçir.

       “Yay-isti” sözləri ilə “qış-soyuq” sözlərinin işlənmə sayı da eynidir: 5

       “Şərab (hımr)” və “sərxoşluq (səkərə)” sözləri də Quranda eyni sayda təkrarlanır: 6

       “Düşünmək” və “nur” saylarının təkrarı da eynidir: 49

       “Dil” və “öyüd” sözləri eyni sayda (25 dəfə) təkrar edilir.

       “Fayda” sözü 50, “korlama” sözü də 50 dəfə təkrarlanır.

       “Sevgi” və “itaət” sözlərinin təkrar sayı eynidir: 83

       Quranda “dönüş” və “sonsuz” sözləri eyni sayda yer almışdır: 28

       “Müsibət” sözü və “şükr” sözü Quranda eyni sayda keçir: 75 dəfə

       “Günəş (şəms)” və “işıq (nur)” sözləri Quranda 33 dəfə keçir. (Sayarkən “nur” sözünün yalnız adlıq halları nəzərə alınmışdır.)

       “Doğru yola çatdıran (Əlhuda)” və “rəhmət” sözlərinin təkrar sayı bərabərdir: 79

       Quranda “çətinlik” sözü 13 dəfə keçərkən, “hüzur” sözü də 13 dəfə təkrarlanır.

       “Qadın” “kişi” sözlərinin təkrar sayı da eynidir: 23

       Qadın, kişi sözlərinin Quranda təkrar sayı olan 23 eyni zamanda insan rüşeyminin (embrion) meydana gəlməsində yumurta və spermdən gələn xromosom sayıdır. İnsanın xromosom sayı da ata və anadan gələn 23 xromosomun cəmi olaraq 46-dır.

       “Xəyanət” sözü 16 dəfə keçərkən, “xəbis” sözünün təkrar sayı da 16-dır.

       “İnsan” sözü Quranda 65 dəfə keçir; insanın yaradılış mərhələlərinin sayının cəmi də eynidir.

       “Salavat” sözü bütün Quranda 5 dəfə keçir və Allah insanlara gündə beş dəfə namaz qılmalarını bildirmişdir.

       “Quru” sözü Quranda 13 dəfə keçərkən, “dəniz” sözü 32 dəfə keçir. Bu ədədlərin cəmi bizə 45 sayını verir. Əgər torpağın Quranda çəkildiyi sayı, yəni 13-ü 45-ə bölsək, %28,888888888889 sayını əldə edərik. Dənizlərin Qurandakı sayını, yəni 32-ni 45-ə böldüyümüz zaman isə %71,111111111111 sayını alırıq. Bu nisbətlər isə planetimizdəki su və quru hissələrinin həqiqi nisbətidir. (Scientific miracles)

 

Yeddi göy: 7 dəfə
Göylərin yaradılışı (xəlqı səmavat): 7 dəfə

Gün (yəvm): 365
Günlər (əyyam, yəvmeyn): 30
Ay (şəhr): 12

Bitki: 26 dəfə
Ağac: 26 dəfə

Cəza: 117 dəfə
Bağışlamaq: 117x2=234 dəfə

De: 332 dəfə
Dedilər: 332 dəfə

Dünya: 115 dəfə
Axirət: 115 dəfə

Şeytan: 88 dəfə
Mələk: 88 dəfə

İman: 25 dəfə
Küfr: 25 dəfə

Cənnət: 77 dəfə
Cəhənnəm: 77 dəfə

Zəkat: 32 dəfə
Bərəkət: 32 dəfə

Yaxşılar (əbrar): 6 dəfə
Pislər (fuccar): 3 dəfə

 

Yay-isti: 5 dəfə
Qış-soyuq: 5 dəfə

Şərab: 6 dəfə
Sərxoşluq: 6 dəfə

Ağıl etmək: 49 dəfə
Nur: 49 dəfə

Dil: 25 dəfə
Öyüd: 25 dəfə

Fayda: 50 dəfə
Korlama: 50 dəfə

Sevgi: 83 dəfə
İtaət: 83 dəfə

Dönüş: 28 dəfə
Sonsuz: 28 dəfə

Müsibət: 75 dəfə
Şükr: 75 dəfə

Günəş (şəms): 33 dəfə
İşıq (nur): 33 dəfə

Əlhuda: 79 dəfə
Rəhmət: 79 dəfə

Çətinlik: 13 dəfə
Dinclik: 13 dəfə

Qadın: 23 dəfə
Kişi: 23 dəfə

Xəyanət: 16 dəfə
Xəbis (hiyləgər): 16 dəfə

İnsan: 65
Torpaq (turabun): 17
Sperm (nutfun): 12
Rüşeym (ələq): 6
Bir dişlik ət (medaya): 3
Sümük (ızamun): 15
Ət (lehmun): 12
Cəmi: 65

Salavat: 5 dəfə
Namaz: 5 vaxt

Quru: 13 dəfə 13/45= %28,88888889
Dəniz: 32 dəfə 32/45= %71,11111111. Cəmi 45 dəfə %100

       Quran Allahın sözüdür.

       Quranda keçən söz təkrarlarının verdiyi ortaq saylar Quranın Allahın sözü olduğunu isbat edən açıq dəlillərdən yalnız biridir. İstər elmi mövzularda, istər keçmişdən və gələcəkdən verilən xəbərlərdə, istərsə də riyazi şifrələrdə o dövrdə heç bir insan tərəfindən bilinməyən həqiqətlər ayələrdə xəbər verilmişdir.

       Qurandakı hər məlumat, bu İlahi kitabın bilinməyən gizli möcüzələri uca Rəbbimizin üstün ağlının və sonsuz elminin dəlillərindən yalnız birini göstərir. Bir ayədə belə buyurulur:

       “…Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar”. (Nisa surəsi, 82)